• Chương 2: Tỷ giá hối đoái

    • Chủ đề 1: Tổng quan về tỷ giá

    • Chủ đề 2: Tỷ giá mua – bán và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá

    • Chủ đề 3: Tỷ giá chéo (Tự nghiên cứu)

    • Chủ đề 4: Trạng thái ngoại hối và luồng tiền (Tự nghiên cứu)