• Chương 1: Khái quát về Luật hôn nhân và gia đình

  • Chủ đề 1.1. Khái quát chung về hôn nhân và gia đình

   - Trình bày và phân tích được khái niệm, đặc điểm của hôn nhân. 

   - Phân tích khái niệm gia đình và các chức năng của gia đình. 

   - Nêu được khái niệm Luật hôn nhân và gia đình. 

   - Xác định được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của ngành luật. 

   - Phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình

  • Chủ đề 1.2. Nguồn của Luật hôn nhân và gia đình

   - Trình bày được các loại nguồn của Luật hôn nhân và gia đình. 

   - Nêu được ý nghĩa của việc xác định nguồn pháp luật để giải quyết tranh chấp