• Chương 2: Lợi nhuận, rủi ro và các chi phí sử dụng vốn

    • Chủ đề 1: Tỷ suất lợi nhuận và phần bù rủi ro (Tự nghiên cứu)

    • Chủ đề 2: Beta trong mô hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) và tính toán beta theo phương pháp hồi quy

    • Chủ đề 3: Các phương pháp tính Beta (Tự nghiên cứu)

    • Chủ đề 4: Các chi phí vốn và chi phí vốn chủ sở hữu

    • Chủ đề 5: Chi phí nợ vay, chi phí của các chứng khoán lai tạp và các trọng số