• Chương 1: Định giá và các phương pháp định giá

    • Chủ đề 1: Tổng quan về định giá (Tự nghiên cứu)

    • Chủ đề 2: Phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu

    • Chủ đề 3: Định giá giá tương đối (Tự nghiên cứu)

    • Chủ đề 4: Định giá những tài sản có giá trị phụ thuộc