• Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến Văn hóa doanh nghiệp

    • Chủ đề 1: Ảnh hưởng của văn hóa quốc gia đến văn hóa doanh nghiệp

    • Chủ đề 2: Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp

    • Chủ đề 3: Ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài đến văn hóa doanh nghiệp