• Chương 2: Thiết lập sơ đồ các bên liên quan

    • Chủ đề 1: Lý thuyết về các bên liên quan (Stakeholder)

    • Chủ đề 2: Xác nhận gắn kết các bên liên quan trong chuỗi cung ứng toàn cầu