• Chương 1: Tổng quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

    • Chủ đề 1: Lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

    • Chủ đề 2: Chân dung doanh nghiệp thời kỳ mới và những lợi ích – nguyên tắc thực thi CSR