• Chương 1: Tổng quan về bất động sản, thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản

    • Chủ đề 1.1: Bất động sản

    • Chủ đề 1.2: Thị trường bất động sản

    • Chủ đề 1.3: Hoạt động kinh doanh bất động sản

    • Chủ đề 1.4: Chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản

    • Chủ đề 1.5: Hợp đồng kinh doanh bất động sản