• Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

    • Chủ đề 1: Thông tin kế toán quản trị và các chức năng quản lý

      Chúng ta mở đầu môn học Kế toán quản trị bằng việc tìm hiểu những vấn đề tổng quan về Kế toán quản trị. Chủ đề này giúp người học giải thích được các chức năng quản lý trong tổ chức, đồng thời nắm được vai trò của thông tin kế toán đối với nhà quản lý.

    • Chủ đề 2: Bản chất của Kế toán quản trị

      Chủ đề này trình bày bản chất của kế toán quản trị. Mục tiêu của chủ đề này là sau khi học xong, người học có thể nêu bản chất của kế toán quản trị, đồng thời phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị.